ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 ) ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อาจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2560 เดือน กันยายน 2562 ) ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0014 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผล วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)/ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม- 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562 ) ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถยนต์ ยสางนอก ยางใน จำนวน 6 เส้น /จ้างรถปรับอากาศพร้อมคนขับรถ และเจ้าหน้าที่ประจำรถ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา พร้อมสกรีนข้อความและเบอร์ด้านหลังสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 550 ตัว /ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน (14 เครื่อง) 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัดสุต่่างๆ เอกสารประกอบการฝึกอบรม ของสมนาคุณในการดู ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสาร Temephos ชนิดซองชา จำนวน 13 ถัง และสารเคมีกำจัดยุง เดลต้าไซด์ จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,025 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ/จ้างจัดทำตรางยาง (วัสดุสำนักงาน)/ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูัชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารสี /จ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน/จ้างเหมาบริการ ตามแผนงานเคหะและชุมชน ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ๅที่ 4 บ้านไผ่ล้อม/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปบ้านเนิน) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี /โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บริเวณ) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้ารีสอร์ท) หมู่ที่9 บ้านนาสมดี/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ) หมู่ที่7 /โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดมงคลบุรี) หมู่ที่ 6บ้านอาจสามารถ/ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้า รพ.จิตเวช) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม/โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคำเกิ้ม/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ... อ่านต่อ
สรุปผล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอยเดือน มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 ราการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปรีสอร์ท หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ /จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย ต.ช.ด.) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี /จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดจอมพล) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม/จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นถ้ำเสือ) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ /จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างอู่อาบิ้ง ) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ / จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพิ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ *********** โดยการตรวจเช็ด ซ่อมแผง Mainboard จำนวน 1 เครื่อง /จ้างซ่อมแซมทางเดินกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง จ้างตรวจเช็ด ซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง (กองช่าง) /จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นถ้ำเสือไปวัดป่าสามัคคีธรรม) หมู๋ที่ 2 บ้านสำราญ /จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ /จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม /จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 10 ไปหมู่ที่ 8 ) หมู่ที่10 บ้านไผ่ล้อม /จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ห้วยฮ่องฮอ) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี /จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ / จ้างโครงการปรัลปรุงถมดินบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ /จัดหาพัสดุ ให้จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ปีใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทยไปไหนให้แยกขยะก่อนทิ้ง จำนวน 1 โครงการ /ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ) / จัดทำป้ายจุดอำนวยความปลอยภัยทางถนนช่วงเทสกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 /ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ /ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักงานปลัด อบต. อาจสามารถ) /ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง ) /ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ จัดนิทรรศการ ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 / ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 /จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 7863 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ *********** / จ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และช่วยทำความสะอาดและดูแลรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3 ราย / จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Canon รุ่น LBP 3050 หมึกรุ่น 312 จำนวน 5 กล่อง /ตลับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (สำนักงานปลัด อบต. อาจสามารถ ) โดยเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาเครื่องเสียง จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จ้างเหมาการแสดง (วงโปงลาง) ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถ้วยรางวัล สายสะพาย และวัสดุอื่นๆ สำหรับดำเนินโครงการ ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาเครื่องเสียง จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จ้างเหมาหารแสดง (วงโปงลาง) ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) จำนวน ๑ โครงการ โดยวี๊ธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการพ่นหมอกควัน ป้องกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตามแผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ไม่เกิน 10,000 ลิตร เพื่อในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2561 (เพื่มเติม ) จำนวน 980 กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารสี (จดหมายข่าว) 50 แผ่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่นวกับเคหะและชุมชน จำนวน 6 ราย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูและเด็กก่อนวันเรียน และช่วยทำความสะอาดและดูแลรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เข้ารูปเล่ม ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม2561-กันยายน 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถกู้ชีพ กู้ภัยร รถบรรทุกน้ำ เรื่องสูบน้ำ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตามแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือและระงับอัคคีภัย ไม่เกิน 10,000 ลิตร เพื่อในการปฎิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซ้ื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุดขยะตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ไม่เกิน 10,000 ลิตร จำนวน 1 โครงการ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตามแผนงานบริงานทั่วไป ไม่เกิน 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแบบถังขนาด 20 ลิตร จำนวน 720 ถัง (วัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 เล่ม/วันระยะเวลา 365 วัน รวม 4,015 เล่ม โดยวิธีเฉพาพเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และวารสารรายสัปดาห์ สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเพฉาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แบบ ยู.เอช.ที. ชนิดกล่องขนาดปริมาตร 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 34,580.00 กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเมศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ๔ รายการ วัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานประจำรถขยะและปฏิบัติงานเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวลำน้ำโขง ตำบลอาจสามารถ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ (สำนักงานปลัดฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐ -๔๙-๐๐๐๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศาลปู่ตา) หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศาลปู้ตา) หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดจอมพล) หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าวัด) หมู่ที ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังจันทร์เจริญ) หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู้บ้าน (ข้างอู้อาบิ้ง) หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปรีสอร์ท) หมู่ที่ ๕ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้าง รร.กีฬา) หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉาพเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๙ บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๘ ไป หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้าง รพ.จิตเวช) หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพีวีชี แก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบรรทุกขยะตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่เกิน 10,000 ลิตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน เดือนกรกฏาคม -เดือนกันยายน 2561 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่่อคุณภาพการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ และจัดทำตรายางสำนักงาน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า) 5 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง ) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0018 โดยการปรับปรุงโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0022 โดยการตรวจเช็ค ซ่อม และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ (สำนักงานปลัด เพื่อใช้งานที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองนครพนม) โดยวิธีเฉพาพเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางรถยนต์กู้ชีพหมายเลขทะเบียน บฉ 3400 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 028-53-0001 โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง แหวนรองอ่าง พร้อมค่าแรง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการ ในการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาวัสดุสำนักงาน (จ้างจัดทำตรายาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาพัสดุ จัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10, ป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9 และจัดหาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมกรอบ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 2 เดือน เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2561 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีฉุกเฉิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตามปริมาณงานและผังบริเวณที่กำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7196 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 029-55-0001 โดยการเช็คระยะ อัดจาระบี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แหวนรอง ไส้กรองน้ำเครื่อง กรองดักน้ำ กรองเชื้อเพลิง กรองยางปัดน้ำฝน จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 042-47-0006 (สำนักงานปลัด) ห้องทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุ ตามโครงการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดหาพัสดุ ตามโครงการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 6 ราย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายครุภัณฑ์ 420-47-0006 (สำนักงานปลัด ) ห้องทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู็เหล็ก 2 บาน (มอก ) จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7196 นครพนม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ " จิตอาสา"สร้างป่ารักษ์น้ำ" และปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2561 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน จำนวน 19,514 กล่องเล็ก สำหรับปีการศึกษา 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารสี (จดหมายข่าว) จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-51-0014 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๑๓ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7863 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1953 นครพนม จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กก่่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน เดือนพฤษภาคม- เดืือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 8,679 กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 8,679 กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ CANON LBP 3050 (312) จำนวน 2 กล่อง/ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) (กองคลัง) จำนวน 1 เครือง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จำนวน 30 ตัว และเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงสูงแบบมีล้อ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561-เมษายน 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไป่าช้า) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน (ซอย ต.ซ.ด. ) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปบ้านเนิน ) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8 บ้านคำเกิ้ม ไป หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก ) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้า รพ.สต. อาจสามารถ ) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างอู่อาบิ้ง) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหรัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 10301 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านดอนโมง หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 โครงการ ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส 13 ถัง และสารเคมีกำจัดยุง 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีียวกับเคหะและชุมชน จำนวน 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม บำรุงรักษาเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน บฉ 34000 นครพนม (ระบบแอร์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ 21 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ ด้วยนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม 4.0 ( Smart Farmer 4.0 ) ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 6 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเพื่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ ด้วย นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม 4.0 (Smart Farmer 4.0 ) ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง จ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเพืิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ ด้วย นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม 4.0 (Smart Farmer 4.0) ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ประกอบการนำเสนอ การจัดนิทรรศการ จำนวน 5 อัน และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 10 เล่ม ตามโครงการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อนักกีฬา จำนวน 550 ตัว ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องคฺ์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมอาหารพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดสถานที่บริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 6 ใบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 6 ราย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ตามแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561- เดือนกุมพันธ์ 2561 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย จัดเตรียมอาหาร จัดเตรียมเครื่่องเสียง ตามโครงการกิจกรรมวันเด็ก ในเขตตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 1953 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 (ป้ายไวนิล) ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง ) จำนวน 3 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือจัดซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับจัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมวันเด็กในเขตตำบลอาจสามารถ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.10301 แยกทางหลวงหมายเลข 212- บ้านดอนโมง หมู่ที่ 9 บ้านสมดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อมตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 2,3 บ้านสำราญไป หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลังโรงเรียนกีฬา) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (บ้านนายคมสัน ปัญญะ ) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสำราญไป หมู่ที่ 11 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (คลองส่งน้ำ) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางช้าง) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดจอมพล) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นถ้ำเสือ) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มอก. จำนวน 2 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 เล่ม (ฉบับ)/วัน รวมทั้งสิ้น 3,982 เล่ม (ฉบับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และวารสารรายสัปดาห์ สำหรับที่ทำการ อบต. อาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกขยะตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่เกิน 10,000 ลิตร จำนวน 1 โครง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถส่วนกลางครุภัณฑ์ ฯลฯ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่เกิน 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปฏิบัติงานกวาดเก็บขยะลงถัง ภายในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ จำนวน 11 หมู่บ้าน ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-26 ตุลาคม 2560 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ เก็บขยะมูลฝอย เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและขยะอื่นขึ้นใส่รถบรรทุกขยะ ณ ที่รองรับขยะ ถังเก็บขยะ ในแต่ละจุด แต่ละหมู่บ้าน ภายในตำบลอาจสามารถทั้ง 11 หมู่บ้าน หน่วยราชการ ห่วยงานอื่นที่ได้มีการทำข้อตกลงกันไว้ ตามแผนงานริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 2-26 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการ ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและขยะอืนขึ้นใส่รถบรรทุกขยะ ณ ที่รองรับขยะ ถังเก็บขยะในแต่จุด แต่ละหมู่บ้าน ภายในตำบลอาจสามารถ ทั้ง 11 หมู่บ้าน หน่วยราชการ หน่วยงานอื่นที่ได้มีการทำข้อตกลงกันไว้ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 2-26 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานดูแลรักษาลานแคมป์ปิ้ง ปฏิบัติงานตัดแต่งพันธุ์ไม้และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ให้เจริญางอกงาม รดน้ำสนามหญ้าและพันธุ๋ไม้ ปิด-เปิด ระบบจ่ายน้ำด้วยสปริงเกอร์ กำจัดวัชพืช ภายในสวนและบริเวณแนวรั้ว ตัดหญ้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ ดูแลรักษาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของทางราชการตามแผนงานบริหรงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-26 ตุลาคม 2560 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปฏิบัติงานกวาดเก็บขยะลงถัง ภายในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ จำนวน 11 หมู่บ้าน ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-26 ตุลาคม 2560 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำจืดจากเอกชน ขนาดบรรจุถังละ 20 ลิตร จำนวน 720 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ระยะ 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถกู้ชีพู้ภัยรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตามแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ไม่เกิน 10,000 ลิตร เพื่อในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซ์้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการพ่นหมอกควันป้องกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย และครุภัณฑ์อื่นๆที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน ไม่เกิน 10,000 ลิตร เพื่อในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานออกทำความสะอาดถนน ทางเดิน ทางน้ำ และที่สาธารณะ ตัดหญ้า เก็บกวาดบริเวณสองข้างทาง ภายในหมู่บ้าน และภายในตำบลอาจสามารถ โดยยก แบก เคลื่อนย้ายสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและส่งปฏิกูล ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวดับเคหะและชุมชน ระยะเวลา 1 ( เดืือนตุลาคม 2560 ) จ้าง 3 ราย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในลักษณะทำความสะอาดสวนปู่ตา ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าบริเวณสวนด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เดือนตุลาคม 2560 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานออกทำความสะอาดถนน ทางเดิน ทางน้ำ และที่สาธารณะ ตัดหญ้า เก็บกวาดบริเณสองข้างทาง ภายในหมู่บ้าน และภายในตำบลอาจสามารถ โดยยก แบก เคลื่อนย้ายสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิบกูล ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนระยะเวลา 1 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 ) จ้าง 3 ราย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล ) ขนาดความกว้าง 2.45 เมตร ยาว 4.90 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานออกทำความสะอาดถนน ทางเดิน ทางน้ำ และที่สาธารณะ ตัดหญ้า เก็บกวาดบริเวณสองข้างทาง ภายในหมู่บ้าน และภายในตำบลอาจสามารถ โดยยกแบก เคลื่อนย้านสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ระยะเวลา 1 เดือน (11-28 ตุลาคม 2560 ) จ้าง 1 ราย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้ดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำกระทง สำหรับจัดแสดงกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2560 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการด้านอื่น ๆ จำนวน 18 รยการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 9 หลัง , และเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 650 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 9 ม้วน และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเซ็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7196 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ โดยการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน และเปลี่ยนรูมปรับอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ตาราง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาการแสดงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุ ตามโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุ ตามโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 5 ราย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพัสดุ ตามโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 (จ้างเหมารถเครื่องเสียงแห่นำขบวน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพัสดุ ตามโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 (ค่ารับรอง-จ้างทำอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2560 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7196 นครพนม เกี่ยวกับระบบไฮโดรลิค จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (เสาไฟฟ้าแรงสูง) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (งบกลาง) 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน ตรายาง (สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน ตรายาง (สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ โดยการ ซ่อมหัวพิมพ์ เปลี่ยนตลับหมึกสีดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำจืดจากเอกชน ขนาดบรรจุถังละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๗๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซื้อจัดซื้อน้ำจืดจากเอกชน ขนาดบรรจุถังละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๗๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน มอก. จำนวน ๒ ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจัดจ้างหนังสือพิมพ์รายวัน และวารสารรายสัปดาห์ สำหรับที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ตรวจรับพัสดุ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑เล่ม (ฉบับ)/วัน รวมทั้งสิ้น ๓,๙๘๒ เล่ม (ฉบับ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.1 แบบตอกเสาเข็ม อบต.อาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด. อบต.อาจสามารถ หมู่ 11) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นทีการเกาตร (ทางช้าง หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด