ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
คำสั่งสำนักงานรับรองรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 39/2564 เรื่อง ภาคทัณฑ์ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่งสำนักงานรับรองรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 39/2564 เรื่อง ภาคทัณฑ์ ... อ่านต่อ
เพิกถอนคำสั่ง สมศ ที่ 10-2553 กรณีแต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เพิกถอนคำสั่ง สมศ ที่ 10-2553 กรณีแต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 4/2564 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 43/2563 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 42/2563 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 41/2563 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
สสส วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สสส
คำสั่ง สมศ. ที่ 17/2562 เรื่อง งดโทษและว่ากล่าวตักเตือน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 21-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 22-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 23-2557 เรื่อง ตักเตือน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 35-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 36-2557 เรื่อง ตักเตือน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 75-2557 เรื่อง ตักเตือน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 76-2557 เรื่อง ตักเตือน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 77-2557 เรื่อง ภาคทัณฑ์ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 78-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 94-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 95-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 102-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 103-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 105-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 106-2557 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 14-2558 เรื่อง การพักการใช้หนังสือรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด