พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำแถลงนโยบาย 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
4งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
5งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
6แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 
7แผนงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 
8โครงการ/กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
9โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
10 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือการจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร 
2 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. พ.ศ. 2560 
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าตลิ่งชัน(บ้านยายแดง ) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ กค 
2ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP 
3ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม 
4 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถุงมือยางทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
7ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-Gp 
8ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย ม.4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 63 
2ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 63 
3ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 63 
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
2ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP