พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, สขข.อำเภอแจ้ห่ม และ สขข.อำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) สขจ.ลำปาง 
2 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) สขจ.ลำปาง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 สขจ.ลำปาง 
2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
3แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559-2564 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2560) 
4รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2564 (ประเมินผลครึ่งแผน พ.ศ. 2559 - 2561) สขจ.ลำปาง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 สขจ.ลำปาง 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำสั่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ที่ 67/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง 
2คู่มือประชาชน กวจ 
3ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับปรับปรุง ปี 2560 กวจ 
4 คู่มือการให้บริการประชาชน านขนส่งจังหวัดลำปาง 
5คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
2วันที่มีมติ 17/07/2561 เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัดของกระทรวงคมนาค 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกัยกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560):: วันที่ 10 มกราคม 2560 สขจ.ลำปาง 
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตเสื้อยืดคอกลมพร้อมสกรีน "Happiness for all ; ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" :: วันที่ 10 มกราคม 2560 สขจ.ลำปาง 
3ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทั้ง 3 แห่ง :: วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สขจ.ลำปาง 
4 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ( เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ทั้ง 3 แห่ง):: วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
5:ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :: วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
6:ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทั้ง 3 แห่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 :: วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
7ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ สขจ.ลำปาง 
8ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งสาขา - แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สขจ.ลำปาง 
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อครุภัฎฑ์ จำนวน 11 รายการ สขจ.ลำปาง 
10 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ:: วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
11 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ประจำ "ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ จังหวัดลำปาง":: วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
12 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ) สขจ.ลำปาง 
13 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561): สขจ.ลำปาง 
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ตามโครงการจัดหาพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ สขจ.ลำปาง 
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) สขจ.ลำปาง 
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตามโครงการการดำเนงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: สขจ.ลำปาง 
17 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561):: วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
18 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า สขจ.ลำปาง 
19 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า:: วันที่ ๑๗ มกราคม 2561 สขจ.ลำปาง 
20 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างจัดทำเสื้อยืดคอกลมสีฟ้า(เนื้อผ้า Cotton 100%) พร้อมสกรีนตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จำนวน 980 ตัว สขจ.ลำปาง 
21 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2561):: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สขจ.ลำปาง 
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 สขจ.ลำปาง 
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ครั้งที่ 8 ของจังหวัดลำปาง หมวดอักษร กพ จำนวน 27 รายการ::วันที่ สขจ.ลำปาง 
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บษ จำนวน 15 รายการ) สขจ.ลำปาง 
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ) สขจ.ลำปาง 
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สขจ.ลำปาง 
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนสงจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประม สขจ.ลำปาง 
28 :การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สขจ.ลำปาง 
29:การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สขจ.ลำปาง 
30 :ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนส่งสาขา จํานวน ๓ สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สขจ.ลำปาง 
31 ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัด ลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สขจ.ลำปาง 
32 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนส่งสาขา จํานวน ๓ สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สขจ.ลำปาง 
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วแลและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน) สขจ.ลำปาง 
34 ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสํานักงานขนส่่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอเถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สขจ.ลำปาง 
35 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน สขจ.ลำปาง 
36 :ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สขจ.ลำปาง 
37 :ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัด ลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สขจ.ลำปาง 
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว) สขจ.ลำปาง 
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคาร Drive true For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) สขจ.ลำปาง 
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงรั้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม) สขจ.ลำปาง 
41 ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สขจ.ลำปาง 
42 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๔/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม สขจ.ลำปาง 
43 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว สขจ.ลำปาง 
44 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๖/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง 
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) สขจ.ลำปาง 
46 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ ของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สขจ.ลำปาง 
47 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๗/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สขจ.ลำปาง 
48 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สขจ.ลำปาง 
49 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา สขจ.ลำปาง 
50 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สขข.เถิน สขจ.ลำปาง 
51 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584)) สขจ.ลำปาง 
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ฯ) สขจ.ลำปาง 
53 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ) สขจ.ลำปาง 
54 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจัดหาพนักงานขับรถฯ) 
55 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก") สขจ.ลำปาง 
56 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ งาว สขจ.ลำปาง 
57 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ แจ้ห่ม สขจ.ลำปาง 
58 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สขจ.ลำปาง 
59 ประกาศจังหวัดลําปาง เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการ สขจ.ลำปาง 
60 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ สขจ.ลำปาง 
61 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ สขจ.ลำปาง 
62 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ไม้สัก จำนวน 188 ท่อน) สขจ.ลำปาง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560) สขจ.ลำปาง 
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง):: วันที่ 24 เมษายน 2560 สขจ.ลำปาง 
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกัยกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สขจ.ลำปาง 
4ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตเสื้อยืดคอกลมพร้อมสกรีน "Happiness for all ; ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน สขจ.ลำปาง 
5ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด) สขจ.ลำปาง 
6 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:: วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งศูนย์ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลงานตรวจสภาพรถ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
8 ราคากลางแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ประเภทงานปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งศูนย์ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สขจ.ลำปาง 
9 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ก.ค. 60 สขจ.ลำปาง 
10 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ก.พ. 60 สขจ.ลำปาง 
11 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธ.ค. 59 สขจ.ลำปาง 
12 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) พ.ค. 60 สขจ.ลำปาง 
13สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ม.ค. 60 
14 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ม.ค. 60 สขจ.ลำปาง 
15 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) มิ.ย. 60 สขจ.ลำปาง 
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (เงินงบประมาณ) สขจ.ลำปาง 
17 :รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560 (เงินงบประมาณ) สขจ.ลำปาง 
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) สขจ.ลำปาง 
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) สขจ.ลำปาง 
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (เงินงบประมาณ) 
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) สขจ.ลำปาง 
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เงินงบประมาณ) สขจ.ลำปาง 
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) สขจ.ลำปาง 
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561 (เงินงบประมาณ) สขจ.ลำปาง 
25 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) สขจ.ลำปาง 
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เงินงบประมาณ) สขจ.ลำปาง 
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) สขจ.ลำปาง 
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เงินงบประมาณ) สขจ.ลำปาง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบค่าควันดำของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บจ 
3แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 - 2564 ของกรมการขนส่งทางบก