พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ลงวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ A01 ี่ 4 
2แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ A01 ี่ 4 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่ A01 ี่ 5  
2แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562  ที่A01 ี่ 5  
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ A01 ี่ 5  
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ที่ A01 ี่ 5  
5แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลกุดจอก ที่ A01 ี่ 5  
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  A01 ี่ 5  
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
9แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
10 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
11 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
12 แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  A01 ี่ 6 
2คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี 2562 ที่ A01 ี่ 6 
3คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกประจําปีงบประมาณ 2562  A01 ี่ 6  
4คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสำนักงานปลัด กระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี  ที่ A01 ี่ 6 
5คู่มือปฏิบัติงาน ที่ A01 ี่ 6  
6 คู่มือประชาชน ที่A01 ี่ 6  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  A01 ี่ 7  
2แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  A01 ี่ 7  
3 แผนพับประชาสัมพันธ์ วินัย ๑๘ ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  A01 ี่ 7  

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีข้อมูล 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน ตุลาคม 2561 ที่ A01 ี่ 10  
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.62 ที่ A01 ี่ 10  
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.61 ที่ A01 ี่ 10  
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.62 ที่ A01 ี่ 10  
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค.61 ที่ A01 ี่ 10  
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 ที่ A01 ี่ 10  
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 ที่ A01 ี่ 10  
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 ที่ A01 ี่ 10  
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ที่ A01 ี่ 10  
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ที่ A01 ี่ 10  
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562 ที่ A01 ี่ 10  
12แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.64 (แบบ สขร.1) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561  ที่ A01 ี่ 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
2ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๖๖๐ ปรับปรุงครั้งที่ ๒  A01 ี่ 12(5) 
3นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  A01 ี่ 12(5) 
4หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)  A01 ี่ 12(5) 
5ผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ที่ A01 ี่ 12  
6แผนอัตรากำลัง ที่ A01 ี่ 12(5)  
7 โครงสร้างองค์กร  A01 ี่ 12(3) 
8แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลังสามปี ปี๒๕๖๑  A01 ี่ 12(5) 
9แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ 12(5) ชั้นวางA01 
10ยกเลิกการจัดหาพัสดุแล้ว 
11รายงานงานงบประมาณกองคลัง A01 ี่12(4)  
12คู่มือปฏิบัติงาน  A01 ี่ 12  
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
14 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
15ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA ประจำปี ๒๕๖๓ 
16ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
17E-service/บริการประชาชน  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
18คู่มือประชาชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
19บริการE-service/บริการประชาชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
20ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 
21สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีข้อมูล 
2ไม่ได้ดำเนินการ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีข้อมูล 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ A01 ี่ 16  
2ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ A01 ี่ 16  
3ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  A01 ี่ 16  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ฐานข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท ตามมาตรา ๓๒ ทวิ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ที่ A01 ี่ 17