พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2ดัชนีรวม 
3 โครงสร้างองค์กรของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สขจ.ลำปาง 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ตามโครงสร้างขององค์กร สขจ.ลำปาง 
2หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4สถานทีติดต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สขจ.ลำปาง 
5 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) สขจ.ลำปาง 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฎกระทรวง การกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 สขจ.ลำปาง 
2 กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุ2559 สขจ.ลำปาง 
3 กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555 สขจ.ลำปาง 
4 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2556 
5 กฎกระทรวง ฉ.61(2555) ออกตามความ พรบ.ขนส่ง พ.ศ.2522 สขจ.ลำปาง 
6 กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวง ฉ.4 พ.ศ.2555กำหนดเครื่องแต่งกายผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ.2555กำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับฯ รถยนต์บริการ จยย.สาธารณ สขจ.ลำปาง 
7 กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) ปี 2555 สขจ.ลำปาง 
8 กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจำรถ พ.ศ.2554 สขจ.ลำปาง 
9 กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 สขจ.ลำปาง 
10 กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554 สขจ.ลำปาง 
11 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สขจ.ลำปาง 
12 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ สขจ.ลำปาง 
13 ประกาศกรมกรมการขนส่งทางบก กำหนดความส่องสว่างของโคมไฟแสงพุ่งไกล และโคมไฟแสงพุ่งต่ำ ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2557 สขจ.ลำปาง 
14 ประกาศกรมการขนส่งทงบก กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานขนส่งวัตถุอันตราย 2557 สขจ.ลำปาง 
15 ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ.2555 สขจ.ลำปาง 
16 ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษของผู้ประจำรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2553 สขจ.ลำปาง 
17 ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊ส สขจ.ลำปาง 
18 ประกาศกรมการขนส่งทางบก ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.2555 สขจ.ลำปาง 
19 ประกาศกรมการขนส่งทางบก มอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลาง พ.ศ.2554 สขจ.ลำปาง 
20 ประกาศกรมกำหนดการทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ.2555 สขจ.ลำปาง 
21 ประกาศกรมฯ แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ.2557 สขจ.ลำปาง 
22 ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสภาพและความพร้อมของรถและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2560 สขจ.ลำปาง 
23 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เดินรถหมุนเวียน สขจ.ลำปาง 
24 พรบ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2557 สขจ.ลำปาง 
25 พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 สขจ.ลำปาง 
26 ระเบียบกรมฯว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2554 สขจ.ลำปาง