พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) ที่ A01 ี่ 1 
2ดัชนีรวม 
3ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ที่ A01 ี่ 1 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4สถานที่ติดต่อ ม.7(3) ที่ A01 ี่ 1 
5แผนที่ดาวเทียม ที่ A01 ี่ 1