โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • 1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
  • 2.แผนดำเนินงาน
  • 3.แผนอัตรากำลังสามปี
  • 4.แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • 5.แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • 6.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • 7.แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • 8.แผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรทางกายภาพ (พ.ศ.2561 - 2563)
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -