ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(12 ราย)
12 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(22 ราย)
19 (86%) 3 (14%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(6 ราย)
6 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(20 ราย)
18 (90%) 0 (0%) 2 (10%)
พ.ศ. 2564
(6 ราย)
5 (83%) 0 (0%) 1 (17%)
พ.ศ. 2565
(22 ราย)
22 (100%) 0 (0%) 0 (0%)