ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.��������������������������������������������������������������� ���������.������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(13 ราย)
10 (77%) 3 (23%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(52 ราย)
26 (50%) 26 (50%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)