ข่าวประชาสัมพันธ์
ถาม-ตอบกฎหมายระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
วันพุุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ จัดโครงการอบรม"หลักสูตร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันพุุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ จัดโครงการอบรม "หลักสูตร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ ในส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์" ผ่านโปรแกรม Facebook Live ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 99 คน อ่านต่อ ...
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 -ธันวาคม 2565) https://anyflip.com/jayac/hliz/
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 #กรมบัญชีกลาง #จังหวัดลําปาง #สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 #กรมบัญชีกลาง #จังหวัดลําปาง #สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด