ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ เชื่อมโยง ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมส่งกำลังใจด้วยการปรบมือ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า คณะรัฐมนตรีมีมติ ๑. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ ๑.๑ เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ (ประเภทที่ ๑.๑ ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ ๑.๑.๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จาก ๕๐ หน่วยต่อเดือนเป็น ๙๐ หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการโดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ ๑.๒ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ (ประเภทที่ ๑.๑ ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ ๑.๑.๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนของแต่ละรอบบิลสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ จาก ๕๐ หน่วยต่อเดือนเป็น ๙๐ หน่วยต่อเดือน เห็นควรพิจารณากลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าตรงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ทั้งประเทศ โดยแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการเห็นควรให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และการไฟฟ้าทั้ง ๓ หน่วยงาน ร่วมกันพิจารณาโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท และผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคตประกอบด้วย ส่วนการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนของแต่ละรอบบิล เห็นควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคครัวเรือน สำหรับผลกระทบต่อการดำเนินงานของการไฟฟ้าทั้ง ๓ หน่วยงานจากการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าว เห็นควรให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และการไฟฟ้าทั้ง ๓ หน่วยงาน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบ โดยพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
... อ่านทั้งหมด