ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลตามมาตรา 7 (1) - (3) ในราชกิจจานุเบกษา : ท้ อ ง ถิ่ น
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายงาน ** ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 - - - - หากรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน - - - - หากมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งจังหวัดราชบุรี ** ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ** หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองการรายงานดังกล่าว อ่านต่อ ...
รายงานข้อมูลตามมาตรา 7 (1) - (3) ในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่ต้องแก้ไขข้อมูล : อำเภอบ้านโป่ง ||||||||||- - - - รายงาน ** ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 - - - - หากรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน - - - - หากมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งจังหวัดราชบุรี ** ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ** หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองการรายงานดังกล่าว อ่านต่อ ...
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงานทั้งหมดของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง) ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 – 28 มิถุนายน 2562 ||| มีจำนวนเรื่องทั้งสิ้น 179,266 เรื่อง ||| ดำเนินการแล้วเสร็จ (ยุติ) 179,098 เรื่อง ||| คงเหลือ 168 เรื่อง - - - - - ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ||| ร้องเรียน / ร้องทุกข์และให้คำปรึกษา 8,749 เรื่อง ||| ดำเนินการแล้วเสร็จ (ยุติ) 8,676 เรื่อง ||| อยู่ระหว่างดำเนินการ 73 เรื่อง เชื่อมโยง ...
บทความเผยแพร่ความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 - - (1) บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ (2) บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ (3) บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน (4) บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น และ (5) บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
บทความเผยแพร่ความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - - (1) บทความเรื่อง สขร. ช่วยทีครับ (2) บทความเรื่อง เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย (3) บทความเรื่อง เผามาก ก็เดือดร้อนมาก (4) บทความเรื่อง เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ ! (5) บทความเรื่อง ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด