ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด และการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด และการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจำหน่าย และยอดคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ พ.ศ.2563 (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/698TH_0001.pdf
พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ 2562
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ....
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
... อ่านทั้งหมด