ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
1. สรุปผลจิตเวชของผม 2. ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3. ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง 4. บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน 5. ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565
1. ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ 2. ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน 3. ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด 4. อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่ 5. ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ อ่านต่อ ...
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 46/2564
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 47/2564
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 48/2564
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด