ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสนฟัลท์คอนกรีต สาบบ้านแปลงแปด ม.10 - บ้านแปลงไผ่ ม.8 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต-บ้านเขาสะท้อน ม.10 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สัญญาเลขที่ 124/2564
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีและพิธีการทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ของกรมอนามัย
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 2/2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทร
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด