ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด และการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ (18/06/2563)
พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ 2562 (26/03/2563)
ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. .... (11/05/2560)