+ รวมทุกหมวดหมู่ +
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 - 2563 (24/06/2563)
ข้อ 1(3) หน่วยงานไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสอบราคาและประกวดราคา ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (24/06/2563) [ด้านการจัดหาพัสดุ]
ข้อ 2(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน รอบ 1-2563 (09/06/2563) [ด้านการให้บริการประชาชน]
ข้อ 3(6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09/06/2563) [ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน]
ข้อ 2(4) รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02/10/2562) [ด้านการให้บริการประชาชน]
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561 - 2564 (30/06/2562)
แผนส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา (01/02/2562)
ข้อ 1(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (01/03/2560) [ด้านการจัดหาพัสดุ]
ข้อ 1(2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน (01/03/2560) [ด้านการจัดหาพัสดุ]
ข้อ 1(3) หน่วยงานไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสอบราคาและประกวดราคา ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน (01/03/2560) [ด้านการจัดหาพัสดุ]