เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (19/10/2563)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 (20/06/2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563 (20/06/2563)
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563 (19/06/2563)
ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (17/06/2563)
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 (12/06/2563)
สถิติการให้บริการ วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563 (31/05/2563)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 (01/05/2563)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (01/05/2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (02/04/2563)