โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างองค์กร ม.7(1) วันที่ 1 เม.ย. 2564 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อมูลผู้บริหาร 17 ส.ค. 2563 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร ม.7(1) วันที่ 17 ส.ค. 2563 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โครงสร้างสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน 1. ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ และงานสารบรรณ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารบุคคล 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์พลังงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. จัดทำยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 2. บูรณาการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด 4. บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนงานโครงการ 5. ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงานระดับพื้นที่ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารทั้งของราชการและเอกชน ตามทีได้รับมอบหมาย 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน 1. ตรวจตรา ตรวจสอบ เสนอแนะ ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง,ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3. ให้ความรู้ แนะนำงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุน้ำมันเชื้อเพลิง,ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการน้ำมัน,และก๊าซฯ 4. กำกับดูแลด้านคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร ม.7(1) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 โครงสร้างสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน 1. ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ และงานสารบรรณ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารบุคคล 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์พลังงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. จัดทำยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 2. บูรณาการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด 4. บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนงานโครงการ 5. ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงานระดับพื้นที่ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารทั้งของราชการและเอกชน ตามทีได้รับมอบหมาย 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน 1. ตรวจตรา ตรวจสอบ เสนอแนะ ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง,ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3. ให้ความรู้ แนะนำงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุน้ำมันเชื้อเพลิง,ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการน้ำมัน,และก๊าซฯ 4. กำกับดูแลด้านคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ... อ่านต่อ
ข้อมูลผู้บริหาร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)  มาตรา 7 (1) โครงสร้าง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ โครงสร้างสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน 1. ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ และงานสารบรรณ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารบุคคล 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์พลังงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. จัดทำยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 2. บูรณาการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด 4. บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนงานโครงการ 5. ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงานระดับพื้นที่ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารทั้งของราชการและเอกชน ตามทีได้รับมอบหมาย 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน 1. ตรวจตรา ตรวจสอบ เสนอแนะ ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง,ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3. ให้ความรู้ แนะนำงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุน้ำมันเชื้อเพลิง,ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการน้ำมัน,และก๊าซฯ 4. กำกับดูแลด้านคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด