ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด