กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ พิเศษ ๘๗ ง วันที่ประกาศ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๔๖) ... เชื่อมโยง
คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๓๙๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๒ ง วันที่ประกาศ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๒๑) ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง วันที่ประกาศ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ หน้า ๓๖) ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง วันที่ประกาศ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๔๑) ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา ๑๓๓ พิเศษ ๓๐๑ ง วันที่ประกาศ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๓๐) ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ พิเศษ ๒๔๔ ง วันที่ประกาศ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๕๐) ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ พิเศษ ๒๔๔ ง วันที่ประกาศ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๔๘) ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ พิเศษ ๒๔๔ ง วันที่ประกาศ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๔๕) ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 190 ง วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2559 หน้า 12) ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 41 ก วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2559 หน้า 14) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ สายต่อทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (แยกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) - บรรจบทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๓๘ (บางบำหรุ) แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ - ราชบุรี ที่บ้านหอมเกร็ด และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านโพธิ์เตี้ย เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน (ราชกิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 333 ง วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2558 หน้า 2) ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 118 ก วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2558 หน้า 10) ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 8 ก วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด