กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19(ฉ.7) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 938/2563 เรื่อง การเปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่า โครงการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นโครงการที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นกรณีที่โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ จะต้องจัดทำรายงานฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ควรพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผลกระทบด้านอากาศและด้านคมนาคมจากกิจกรรมการก่อสร้าง และผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระยะดำเนินการ จึงควรพิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
... อ่านทั้งหมด