อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  ภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 2. กำกับดูและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 3. กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 5. ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 6. จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด