เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
สรุปแบบสรุปความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอน 34 ง วันที่ประกาศ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้า 71 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พ.ศ. 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอน 34 ง วันที่ประกาศ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้า 132 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปแบบสรุปความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปแบบสรุปความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานจังหวัดราชบุรี ที่ 5 / 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (จังหวัดราชบุรี) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1883 / 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
โครงการ ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด