เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 19 ต.ค. 2563 ช่องทางที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านด้านทุจริตกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email : contact@energy.go.th https://energy.go.th/2015/anti-corruption-acoc/ ช่องทางที่ 2 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 369 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0-5361-1276 Email : maehongson@energy.go.th ช่องทางที่ 3 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0-5369-5502 ช่องทางที่ 4 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เว็ปไซต์ www.oic.go.th/infocenter20/2062/
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563 ... อ่านต่อ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 ... อ่านต่อ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563 ... อ่านต่อ
ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่องทางที่ 1 : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านด้านทุจริตกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email : contact@energy.go.th ช่องทางที่ 2 : สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 369 ม. 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 053-611276 Email : maehongson@energy.go.th ช่องทางที่ 3 : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 053-695502 ช่องทางที่ 4 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เว็ปไซต์ www.oic.go.th/infocenter20/2062/ ... อ่านต่อ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
สถิติการให้บริการ วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สถิติการให้บริการ วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563 ... อ่านต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ... อ่านต่อ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 ... อ่านต่อ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 ... อ่านต่อ
สถิติการให้บริการ วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 สถิติการให้บริการ วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563 ... อ่านต่อ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 ... อ่านต่อ
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562 ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ... อ่านต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด