สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญา 68-2563 จ้างเหมาบริการ จนท.ตรวจตราความปลอดภัย วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 67-2563 จ้างเหมาบริการ จนท.ตรวจตราความปลอดภัย วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 60-2563 จ้างเหมาบริการ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 59-2563 จ้างเหมาบริการ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 47-2563 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่ว วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 45-2563 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 41-2563 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 42-2563 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วางแผนพลังงานชุมชน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 43-2563 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยด้านเทคนิค วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 44-2563 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญา 35-2563 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
สัญญาซื้อขายระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำสัญญาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมติดตั้ง บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ระบบ ราคา 495,200 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด