คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
73การออกใบแทนใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 สบส.254 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
72 การเลิกประกอบกิจการเป็นผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 สบส.253 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
71 การเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตาม มาตรา 12 สบส.252 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
70 การออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 สบส.251 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
69 การออกใบแทนใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 สบส.244 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
68 การเลิกเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 สบส.243 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
67 การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 11 สบส.242 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
66 การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 สบส.241 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
65 การออกใบแทนใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 สบส.234 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
64 การเลิกประกอบกิจการเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 สบส.233 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
63 การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 สบส.232 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
62 การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 สบส.231 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
61 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
60 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
59 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
58 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
57 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน ระยะที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
56 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน ระยะที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
55 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
54 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
53 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
52 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ระยะที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
51 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ระยะที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
50 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
49 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ระยะที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
48 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ระยะที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
47 การออกใบรับแจ้ง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง แจ้งโอน การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
46 การออกใบรับแจ้ง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง แจ้งโอน การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
45 การออกใบรับแจ้ง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง แจ้งโอน การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
44 การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
43 การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
42 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระยะที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
41 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระยะที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
40 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
39 การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
38 การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
37 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระยะที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
36 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ะยะที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
35 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
34 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระยะที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
33 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระยะที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
32 การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
31 การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง ระยะที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง ระยะที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
28 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
27 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง ระยะที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
26 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง ระยะที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
25 การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
24 การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
23 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง ระยะที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
22 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง ระยะที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
21 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
20 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง ระยะที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
19 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
18 การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
17 การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
16 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
14 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตร วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตร วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
12 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
11 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ระยะที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
10 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ระยะที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
09 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบทรงกระบอก ระยะที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
08 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังเก็บและจ่าย ก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบทรงกระบอก ระยะที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
07 การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
06 การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
05 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ ระยะที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
04 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ ระยะที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
03 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
02 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ ระยะที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายการคู่มือปฏิบัติงาน 73 คู่มือ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รายการคู่มือปฏิบัติงาน 73 คู่มือ ... อ่านต่อ
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิและหน้าที่เอกชน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 1.พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 2.ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 29 ลง 29 ธค 2514 ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3.พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
01 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ ระยะที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด