ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
สรุปผลการพิจารณาอนุมัติผู้ค้ากับภาครัฐประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดซื้อภาครัฐเพี่อเข้าใช้งานใบระบบ e-GP วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการพิจารณาอนุมัติผู้ค้ากับภาครัฐประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-gp วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการพิจารณาอนุมัติผู้ค้ากับภาครัฐประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมุลข่าวสาร เนื่องจาก "หน่วยงานไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด