ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคภายนอก เจ้าหน้าที่วางแผนพลังงานชุมชน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอ็นตัดหญ้าแบบเหลี่ยม วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 20 ชุด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบจัดกิจกรรมรณรงค์ EMU จำนวน 3 รายการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 1508 มส วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บค 8090 มส วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับพร้อมกระถาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทคโลยีพลังงานชุมชน เตาเผาขยะและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน หลอดไฟ 350 หลอด วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (หลอดไฟ) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับอากาศพร้อมคนขับ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคารายการผลการพิจารณาและข้ออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (ของที่ระลึก) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่วางแผนพลังงานชุมชน วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก พนักงานทำความสะอาด วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุสำนักงาน (ศึกษาดูงานด้านพลังงาน) 4 รายการ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพุ่มดอกไม้สด โทนสีขาว-เหลือง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรภัฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โทนสีขาว-เหลือง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริดการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยด้านเทคนิค วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน บค 8090 มส วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 1508 มส วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โทนสีแดงขาว วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด โทนสีชมพู วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่วางแผนพลังงานชุมชน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 66/2563 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 65/2563 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 64/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 63/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 62/2563 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิ.ย. 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 61/2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 53/2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 59-60/2563 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 58/2563 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 57/2563 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 56/2563 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 55/2563 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ค. 2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 52/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 51/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 50/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 49/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 54/2563 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 48/2563 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 47/2563 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เม.ย. 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 46/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 45/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 44/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 43/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 42/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 41/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 40/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 39/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 38/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 37/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 36/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 35/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 34/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มี.ค. 2563 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มี.ค. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 31/2563 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 32/2563 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 33/2563 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ก.พ. 2563 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ก.พ. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 30/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 29/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 28/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 27/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 26/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 25/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ม.ค. 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ม.ค. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 24/2563 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 23/2563 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 22/2563 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธ.ค. 2562 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธ.ค. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 21/2563 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 20/2563 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 19/2563 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 18/2563 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 17/2563 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 16/2563 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ย. 2562 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ย. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 14/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 13/2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 12/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 11/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 10/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 9/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 8/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค. 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 7/2563 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 6/2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 5/2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 4/2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 3/2563 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 2/2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามใบสั่งจ้าง 1/2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจสอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด