ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2559
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(111 ราย)
110 (99%) 0 (0%) 1 (1%)
พ.ศ. 2562
(6 ราย)
5 (83%) 0 (0%) 1 (17%)