ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านต่อ ...
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อ่านต่อ ...
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 27 มกราคม 2565
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การจองคิวล่วงหน้าเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านระบบ QueQ ปรับเพิ่มระยะเวลา จาก 15 วัน เป็น 60 วัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด