ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้าแชมป์รางวัลผ่านเกณฑ์ขั้นสูงในการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จำนวน 7 รางวัล โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดย กฟภ. จัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ สำนักงาน กฟภ. 458 แห่ง ทั่วประเทศและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทางเว็บไซต์ 597 แห่ง โดยได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่นและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น รวม 86 รางวัล ดังนี้ - รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2555 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 32 รางวัล - รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 รางวัล - รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2560 และปี 2561 จำนวน 53 รางวัล ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า 100 คะแนน และหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต้องมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด 250 คะแนน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์ขั้นสูงในการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จำนวน 7 หน่วยงาน จากจำนวนภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง 17 หน่วยงาน จากที่ร่วมประกวดทั้งหมด 183 หน่วยงาน ทั่วประเทศ ดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดย กฟภ. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ................ ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ : - คณะทำงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ ...
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ด้านพ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ด้าน พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่่วนภูมิภาค) เชื่อมโยง ...
ประกาศผลรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เชื่อมโยง ...
5 บทความ 1.อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่ 2.ให้ผมไปขายที่ไหน 3.ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง 4.เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด 5.บ้านผมเดือนร้อน
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะศึกษาดูงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. และคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ร่วมต้อนรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ปี 2541 และขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ฯ ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด 458 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์ฯ ของ กฟภ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รวม 79 รางวัล ตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. พัฒนารูปแบบและช่องทางสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กฟภ . โดยสร้าง QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. อย่างสะดวก รวดเร็ว
... อ่านทั้งหมด