ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ร่วมต้อนรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ปี 2541 และขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ฯ ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด 458 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์ฯ ของ กฟภ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รวม 79 รางวัล ตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. พัฒนารูปแบบและช่องทางสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กฟภ . โดยสร้าง QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. อย่างสะดวก รวดเร็ว สำหรับการศึกษาดูงานในวันนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ปฏิรูปราชการไทย 2
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เตรียมตั้งกระทรวงใหม่ ที่จะดูแลอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ตามแผนปฏิรูประบบราชการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทย ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่ เชื่อมโยง ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประปานครหลวง เยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางกัลยา แตงเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต้อนรับนางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ร่วมต้อนรับ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รวม 79 รางวัล ตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ซึ่งการประปานครหลวงศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่ เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง ต่อไป ปัจจุบัน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. พัฒนารูปแบบสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กฟภ . โดยสร้าง QR Code เชื่อมโยงไปยังองค์ความรู้บน YouTube เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกเหนือจากช่องการทางติดต่อชอรับบริการข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ณ สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ PEA Shop และ PEA Mobile Shop ณ ห้างสรรพสินค้าและแหล่งชุมชนหรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง ...
คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. เยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางกัลยา แตงเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. และคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ไฟ ซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการได้ ณ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 หรือผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ที่ http://www.oic.go.th/infocenter4/400 ............... ข่าว : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/242 ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองพัทยาเยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ร่วมต้อนรับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ปี 2541 และขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ฯ ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด 458 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์ฯ ของ กฟภ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รวม 79 รางวัล ตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ

ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. พัฒนารูปแบบและช่องทางสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กฟภ . โดยสร้าง QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. อย่างสะดวก รวดเร็ว

สำหรับการศึกษาดูงานในวันนี้ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนเมืองพัทยาได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเมืองพัทยาต่อไป

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/2134979856531476 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด