ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการคลัง ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล” ร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีนางกันจนาภัทน์ พิพัฒน์พรชาติ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กล่าวต้อนรับ โดยมีนางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และนางดาราวรรณ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากรบรรยาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ขับเคลื่อนงานด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA มีผลงานโดดเด่นที่แสดงถึงความโปร่งใส ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ สำนักงานใหญ่ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2541 และขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ฯ ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด 458 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์ฯ ของ PEA ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รวม 86 รางวัล ตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA พัฒนารูปแบบและช่องทางสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯสำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน PEA โดยสร้าง QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารฯอย่างสะดวก รวดเร็ว อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้าแชมป์รางวัลผ่านเกณฑ์ขั้นสูงในการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จำนวน 7 รางวัล โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดย กฟภ. จัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ สำนักงาน กฟภ. 458 แห่ง ทั่วประเทศและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทางเว็บไซต์ 597 แห่ง โดยได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่นและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น รวม 86 รางวัล ดังนี้ - รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2555 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 32 รางวัล - รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 รางวัล - รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2560 และปี 2561 จำนวน 53 รางวัล ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า 100 คะแนน และหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต้องมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด 250 คะแนน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์ขั้นสูงในการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จำนวน 7 หน่วยงาน จากจำนวนภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง 17 หน่วยงาน จากที่ร่วมประกวดทั้งหมด 183 หน่วยงาน ทั่วประเทศ ดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดย กฟภ. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ................ ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ : - คณะทำงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ ...
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ด้านพ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ด้าน พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่่วนภูมิภาค) เชื่อมโยง ...
ประกาศผลรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เชื่อมโยง ...
5 บทความ 1.อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่ 2.ให้ผมไปขายที่ไหน 3.ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง 4.เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด 5.บ้านผมเดือนร้อน
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด