ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางอรชพร เส้นแก้วใส รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางดวงเฉลิม ทองเพ็ชร นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 10 กองสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ให้การต้อนรับ นายประภาส ตั้งอัครสกุลชัย หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.)พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ สืบเนื่องจาก ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน และรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 46 หน่วยงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ดังนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) จึงได้มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. ต่อไป ปัจจุบัน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สร้างการรับรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับพนักงาน กฟภ .และประชาชน ผ่านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ บนระบบ QR Code โดยเน้นการเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถึงวิธีการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประชาชน แหล่งข่าว ภาพประกอบ :แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559 โดยหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 46 หน่วยงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีประกาศ กฟภ. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและดำเนินนโยบายเปิดเผยข้อมูลสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวเข้าสู่ยุค PEA 4.0 เป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (The Electric Utility of the Future) มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ขับเคลื่อนองค์กรตามค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” และนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 มีคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. คณะทำงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต จังหวัดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัดทั่วประเทศ กำกับดูแลศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ให้เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันและเป็นที่มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ในปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการและให้นำผลงานมาคัดเลือกเพื่อมอบรางวัล ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมโครงการ “ปี 2560 ปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ” และศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการของ กฟภ. จำนวน 46 แห่งทั่วประเทศ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ : - กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงของ สขร.
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามโครงการ ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามนโยบายรัฐบาล (สกู๊ปข่าว ออกอากาศในรายการข่าวเที่ยง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT) เชื่อมโยง ...
กระทรวงมหาดไทยคัดเลือก ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟภ 59 ศูนย์ ร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 59 ศูนย์ จาก 12 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" โดยส่งมอบเอกสารการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2560 และเยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ อาคารส่วนอำนวยการกิจการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ทั่วประเทศขานรับนโยบายรัฐบาล ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560
นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการ ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปี 2559 และแผนการดำเนินงาน ปี 2560 ของคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารภาครัฐในปี 2560 ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่และข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก ดังนั้น คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์และการพิจารณาส่งศูนย์ พ.ร.บ.ข่าวสารของ กฟภ. เข้าร่วมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐตามนโยบายรัฐบาล ......... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด