ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม โดยระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในปีที่ผ่านมา พร้อมแนวทางบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ในปี 2562 เชื่อมโยง ...
ประชุมจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 “ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝาย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งสิบอำเภอ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรจาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาราชบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศด้วย เชื่อมโยง ...
เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เสน่ห์ ไท - ยวน
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแพะ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง โดยมีนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวรายงาน พิธีเปิดภายในงานมีการแสดงกิจกรรมประวัติศาสตร์ไท-ยวน ของกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านแพะ ชมเข่งยักษ์ 9 คนโอบ และอาหารการกินต่าง ๆ มากมาย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะมนต์เสน่ห์ทางศิลปะวัฒนะธรรมและทางธรรมชาติ ชาติพันธ์ุ ไทยวน ที่อพยพมาจาก โยนกเชียงแสนอันมีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เรียบง่าย ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีเกษตรดั้งเดิม ภายในชุมชนมีกิจกรรมให้นักสำหรับให้นักท่องเที่ยว นั่งเกวียนชมวิวรอบหมู่บ้าน ขึ้นหอคอยชมวิว 360 องศา ชมอาทิตย์อัสดงได้อย่างงดงาม วันเสาร์- อาทิตย์ มีตลาดชุมชนที่ขายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน บ้านแพะเป็นแอ่งเล็ก ๆ ซ่อนเร้นที่รุ่มรวยด้วยมนต์เสน่ห์ รอการมาสัมผัสของทุกคน เชื่อมโยง ...
ราชบุรี “ต้อนรับสมาคมนักธุรกิจจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา”
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
วันนี้ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ต้อนรับสมาคมนักธุรกิจจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมืองย่างกุ้ง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี นำไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เชื่อมโยง ...
ราชบุรี"ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี"
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม หลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภออำเภอละ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด