ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี “คณะ พช.สัมพันธ์สัญจร มอบทุนการศึกษา ตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 9 มีนาคม 2562 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และ นายอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชื่อมโยง ...
ราบุรี "ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน"
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี (ชั่วคราว) นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีผู้ข้าร่วมประชุมเป็น หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 เชื่อมโยง ...
ราชบุรี "ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม(ชั้น4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประเมินส่วนราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย เชื่อมโยง ...
ราชบุรี ขับเคลื่อนโครงการตามแนวทาง D-HOPE
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและทดสอบโปรแกรม ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 เชื่อมโยง ...
ราชบุรี "ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด"
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย เป็นคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด