ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกรับการตรวจติดตามและให้ข้อมูล พร้อมลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านเป้าหมาย ตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านประสาทสิทธิ์ (ตลาดน้ำหลัก 5) หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านให้การต้อนรับ เชื่อมโยง ...
ราชบุรี ประกวดโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2561 อำเภอจอมบึงและอำเภอโพธาราม
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ติดตามประเมินผลการประกวดสำนักงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง และอำเภอโพธาราม โดย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงและอำเภอฑธาราม เข้ารับการติดตามประเมินผลและให้ข้อมูลการดำเนินงานฯ เชื่อมโยง ...
ราชบุรี ‘ประกวดโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2561 อำเภอสวนผึ้ง’
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ติดตามประเมินผลการประกวดสำนักงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ในการนี้ นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้ารับการติดตามประเมินผลและให้ข้อมูลการดำเนินงานฯ เชื่อมโยง ...
จังหวัดภูมิภาคตะวันตก “ลงนามความร่วมมือ (MOU) การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs และ ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานราก”
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และสัมมนาโครงการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs และ ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก ณ หอประชุมปิ่นเกลียว ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการนี้ มีตัวแทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดภูมิภาคตะวันตกและตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้วย เชื่อมโยง ...
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี “อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก้าวสู่ Smart OTOP
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก้าวสู่ Smart OTOP กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือ ระดับ 1 – 3 ดาว สู่การเป็น Smart OTOP ณ ห้องชวนชม ชั้น 1 โรงแรมแพรวอาภา เพลส จังหวัดราชบุรี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 ราย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด