ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานประชุมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นคู่มือหลักปฏิบัติสำหรับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารเอ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2561 - 2562
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปี 2561-2562 "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 9 หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 133 ราย และ 4 หน่วยงาน พร้อมกันนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดอภิปรายในหัวข้อ “ข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล กับโอกาสในการเข้าถึงของประชาชน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งนางสุวิมล ดำสุวรรณ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ (9 กันยายน 2562) เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น โดยมีนางประไพ จิรธนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า ให้การต้อนรับ และมีนางสาวกนกกร สัมมาพรต ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายมารุต สมสี นักปฏิบัติงานเทคนิคระดับ 9 กองระบบสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการลงข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ทั้งนี้ยังเข้าเยี่ยมชมห้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียนรู้วิธีการจัดเก็บเอกสารไว้บริการประชาชน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องของระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่โดดเด่น จำนวนหนังสือคู่มือการให้บริการประชาชน และความคืบหน้าของการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ รวมถึงการพิจารณาหลักสูตรที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารฯ และคู่มือปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งข้อหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าใช้ข้อมูลของกรมคุมประพฤติผ่านระบบ Linkage Center ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ต่อไป อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 โดยดำเนินการจัดทำตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติไปศึกษาดูงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ต่อไป อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด