ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
การเผยแพร์ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นอกที่ตั้ง (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) (11/05/2558)
การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (30 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมบ๋วย อึ๊งภากรณ์) (11/05/2558)
ศึกษาดูงาน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (28/11/2557)
การบรรยายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27/08/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (07/08/2557)