- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 (17/01/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 (13/12/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565 (01/12/2564)
สัญญาจ้างขออนุญาตให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม (Software License) ระบบสารสนเทศยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส. (โครงการ Migration Phase 1-2) พร้อมบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01/12/2564)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเเละอุปกรณ์ต่อพ่วง สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01/12/2564)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (01/12/2564)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01/12/2564)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบส่วนควบเเละระบบการสื่อสารข้อมูลสำนักงานภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01/12/2564)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01/12/2564)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) (01/12/2564)