ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศประกวดราคาสอบราคา ปี 2562 (03/05/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 (13/11/2561)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/11/2560)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/09/2560)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/09/2560)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/09/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (15/08/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด (15/08/2560)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา (15/08/2560)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (12/04/2560)