- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศูกร์ที่ 12 กันยายน 2557 (15/06/2558)
สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด (15/06/2558)
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. (12/06/2558)
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 (10/06/2558)