- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) (10/05/2561)
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 (20/09/2560)
นโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ (06/10/2559)
สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. และการปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (22/07/2559)
สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2559 (08/10/2558)
การมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 (13/07/2558)
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 (13/07/2558)
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 (13/07/2558)
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551 (13/07/2558)
สรุปนโยบายและข้อสั่งการในพิธีมอบนโยบายและเปิดปฏิบัติการ “รวมพลังไทเทิดไท้องค์ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80พรรษา” วันที่ 29 ตุลาคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (13/07/2558)