ประกาศประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคากลางตรวจสุขภาพประจำปี 2560 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการสอบราคาจัดหาผูรับจ้างจัดพิมพ์และ CD รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2560 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องการจัดจ้างดำเนินการจัดทำประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างของ สสว. วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์ฯ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ที่ ส.7/2560 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ที่ ส.6/2560 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ที่ ส.5/2560 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆฯ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือและ CD-ROW แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 - 2564) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ ... อ่านต่อ
ประกวดราคา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้าง ปี 60 ... อ่านต่อ
ประกวดราคา วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างต่ออายุโปรแกรมป้องกันความปลอดภัยสารสนเทศ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา สสว.ที่ส.8/2559 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา สสว.ที่ ส.7/2559 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา สสว.ที่ ส.6/2559 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ... อ่านต่อ
ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างดำเนินการตรวจสุชภาพประจำปี 2559 พนักงาน สสว. วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัทเพื่อให้บริการรถเช่า ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด