ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาสอบราคา ปี 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาสอบราคา ปี 2562 ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ... เชื่อมโยง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด