สัญญาที่ได้มีการอนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม มาตรา 9(8) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (สถานะ ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม มาตรา 9(8) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (สถานะ ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด