ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 409 รายการ โดยวิธีทอดตลาด วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการ โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาจำนวน 3 ราย เพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน ออกแบบตกแต่งพื้นที่ และจัดทำนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในโครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 30 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาจำนวน 3 ราย เพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาจำนวน 4 ราย เพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมระดับประเทศ กิจกรรมจัดจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดย สคบ. (ทางวิทยุกระจายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาจำนวน ๓ ราย เพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปสำหรับใส่วุฒิบัตร เพื่อใช้ในโครงการอบรม สัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรม สัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับจัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายของจาก สคบ. (แจ้งวัฒนะ) ไปสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต 2 จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแก้วเบญจรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๓ ราย เพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง รื้อถอนปลั๊กไฟ ระบบแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสกู๊ปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตู Exit Switch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรม สัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสปอตวิทยุ 4 ภาค ความยาว 1 นาที จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน ๓ ราย เพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมระดับประเทศ กิจกรรมจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด (สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิด Port Lan จำนวน ๑ จุด (สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนปลั๊ก และจัดจ้างวางรางระบบสายไฟใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลาย (News Clipping) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 40 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บกากผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsug รุ่น CLP-680 ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Outle พร้อมเดินสาย LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยตร์ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและระบบศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติแบบบรูณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 118 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 7 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์แปลภาษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคชาวต่างชาติ กรณี กระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่พร้อมติดตั้งโครงการมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำร่งรักษาห้องปฎิบัติการสารสนเทศ (Data Center) สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (30 ตัวอย่าง/กล่อง) จำนวน 14 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 61) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ร่วมใจซื้อขายสินค้าและบริการอย่างปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2561 โดยวิธีเฉพาะจะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 61) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงานของ สคบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 61) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 61) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องจัดเก็บเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 60) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบาย/ตามสถานการณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ สคบ. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ สคบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาข้างจัดจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อโทรทัศน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจด้านฐานข้อมูลของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถโดยสารปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความรู้ควมเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงานของ สคบ. โดยวิธีเฉพาะเจะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องจัดเก็บเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบาย/ตามสถานการณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ สคบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยของ สคบ. ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรทัศน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดดยวิธีสอบราคา วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาท าความสะอาดที่ทำการสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557โดยวิธีสอบราคา วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด