ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมคุมประพฤติเรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือติดตามตัวอิเล้กทรอนิกส์ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Monitoring:EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประกอบอาหารรับประเทานเอง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือติดตามตัวอิเล้กทรอนิกส์ฯ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จำนวน 3 คน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จำนวน 3 คน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ จำนวน 3 คันฯ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จำนวน 3 คน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลางฯ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมคุมประพฤติ จำนวน 6 คน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบ) สำหรับให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติด้วยวิธี e-bidding วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของกรมฯ ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนง.บุรีรัมย์วิธี วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างทำเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ 5120 อันด้วยวิธี e-bidding วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ และรูปแบบการจัดทำมาตรฐานกระบวนงานการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนฯ (10 กค.2558) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบ) สำหรับให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 20 กก.(50 ปอนด์) จำนวน 2 เครื่อง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์สี LED ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เลื่อนกำหนดการประกวดราคาโครงการเช่าอุปกรณ์เครื่องมือการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครื่องมือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) โครงการเช่าอุปกรณ์เครื่องมือการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดทำมาตรฐานกระบวนงาน การปฏิบัติต้อผู้กระทำผิดในชุมชนฯ ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ยกเลิกประกาศตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2558 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นแบบเสนอราคา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบและรุปแบบการจัดทำมาตรฐานกระบวนงานการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนฯ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง การประกวดราคาโครงการเช่าอุปกรณ์เครื่องมือการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด