กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2559 เรื่องการแก้ไขเิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง พ.ศ. 2551 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า พ.ศ. 2550 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2532) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2528) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรม วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2526) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2525) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2520) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ.2551 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอกหนังสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังฃสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็สวนป่า และการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ.2535 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ (ฉบับที่ 4) ว่าด้วยการอนุญาตไม้และของป่าอย่างอื่น วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัย ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่า ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2525 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2529 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บรักษาและจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ. 2548 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ่าด้วยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ พ.ศ.2546 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำเศษไม้ ปลายไม้ที่เหลือจากการทำไม้ท่อน พ.ศ.2523 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำเศษไม้ ปลายไม้ที่เหลือจากการทำไม้ท่อน พ.ศ.2523 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูก โดยใช้บประมาณแผ่นดินพ.ศ. 2543 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2542 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการคววบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2541 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการคววบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการคววบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 พ.ศ. 2541 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2535 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2535 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2535 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2535 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ระงับการอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการค้า วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 (ฉบับที่4) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 (ฉบับที่3) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 (ฉบับที่2) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรววงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าสำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณื เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงของป่าหวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงป่าชิ้นไม้สับ ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 244 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2505 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด