เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
งบทดลอง ประเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนกันยายน 2564 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนเมษายน 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนมกราคม 2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ... อ่านต่อ
รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประเดือนกันยายน 2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประเดือนเมษายน 2563 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประเดือนมกราคม 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ... อ่านต่อ
งบทดรองราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 งบทดรองราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 งบทดลองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 งบทดลองราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งบทดลองราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบทดลองราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ... อ่านต่อ
รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งบทดลองราชการ ประจำเดือนเมษายน 2562 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 งบทดลองราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 งบทดลองราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งบทดลอง ม.ค.62 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 งบทดลองราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ... อ่านต่อ
งบทดรองราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนกันยายน 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการ ประจำเดือน ก.ค.61 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ก.ค.61 ... อ่านต่อ
งบทดลองราชการประจำเดือน มิ.ย.61 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มิ.ย.61 ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 7.เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 6.ใบสำคัญค้างจ่าย ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 5.ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 4.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 3.เงินฝากคลัง ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 หัวข้อ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. (.เงินอุดหนุนทั่วไป) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2.งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 หัวข้อ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. เงินอุดหนุนทั่วไป(ภาคเอกชน) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2.งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 หัวข้อ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. (สำนักงาน ป.ป.ส.เงินความช่วยเหลืออื่น) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2.งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 หัวข้อ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. (เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของสำนักงาน ป.ป.ส) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2.งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 หัวข้อ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. (เงินกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2.งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 หัวข้อ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. (ค่าสมัครสอบ) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2.งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 หัวข้อ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2.งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 หัวข้อ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2.งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ... อ่านต่อ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 1.บัญชีเงินสดในมือ ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องความโปร่งใส กรมบัญชีกลาง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด