มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนและมาตรการป้องกันรักษาป่าและพื้นฟูสภาพป่า (พ.ศ.2551-2555) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การชุมนุมเรียกร้องของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ปี 2549 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการน้ำบาดาลบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัยปี 2549 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ รวม 13 ฉบับ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การขอตั้งงบประมาณปลูกปลูกป่าทดแทนกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การจ่ายเงินชดเชยค่าดูแลและบำรุงรักษาสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่และโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (พ.ศ.2541-2544) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินป่าไม้ในเขตป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การกหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก และการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ (ลุ่มน้ำชายแดน) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นป่าสงวนแห่งชาติในเขตเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แรรูปหรือไม้สัก จากที่ปลูกขึึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงคฺ์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ส่วนราชที่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ขออนุญาตเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดมาตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกรมป่าไม้และร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม (ยกเลิกเอกสาร เนื่องจากซ้ำกับเอกสารเลขที่ 9-71-030) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวานแห่งชาติ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดมาตราการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตราการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำภาคตะวันออก วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำมูลและชี วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การจำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายเกี่ยวกับการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างทาง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้จากยางพาราและไม้จากสวนป่าโดยเฉพาะ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำยมและน่าน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำยมและน่านและข้อเสนอแนะมาตราการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดชั้นของป่าต้นน้ำลำธารและการทำเหมืองในพื้นที่ป่าปิด วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำปิงและวัง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการทำไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การจำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 นโยบายเกี่ยวกับการทำไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรด้วยการแปรรูปไม้ยางพาราโดยเฉพาะ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายเกี่ยวกับการทำไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การพิจารณาอนุญาตให้ตั้งโรงงงานแปรรรูปไม้เพื่อผลิตแผ่นไม้บาง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตแผ่นไม้วีเนียร์ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายการทำไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติหลักการเพื่อพิจารณาให้เอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ เป็นการชั่วคราวในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายการทำไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายการทำไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทำลายป่า และอัตราค่าจำหน่ายไม้ของกลาง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ห้ามมิให้ข้าราชการและครอบครัวทำไม้และค้าไม้ในที่ที่ตนปกครอง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมาย วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2553-2556 ที่ทบทวนใหม่ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอกความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่าง นโยบาย มาตราการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551 - 2555 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวทางการปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (การปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การจัดสร้างสวนสาธารณะ (หนึ่งตำบล หนึ่งสวนสาธารณะ) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรภาคเหนือ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด