คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตามเร่งัดการปฏิบัติงาน และมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ปัญหาของการจัดการป่าชุมชน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กำชับให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตราการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้รับทราบข้อกำหนด กฎกระทรวง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การกำหนดแนวทางให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการใช้คำสั่งทางปกครองตามพระราชัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทุกสาขา เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การยกร่างระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ปี 2552 (เพิ่มเติม) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรอสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำไม้กฤษณาเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การออกใบเบิกทางไม้แปรรูป วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การถ่ายลำสินค้าที่มีมาตราการของกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การตรวจสอบการนำไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้และค่าชดเชยการปลูกป่าและบำรุงป่า วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(แบบบัญชีไม้ท่อน) บัญชีรายการไม้รูปแบบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทาง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทางของสำนักงานป่าไม้ สาขาจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2548 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อยย้ายออกนอกเขตจังหวัด วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การแจ้งการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอรับใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอค้าของป่าหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.4) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.6) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรุปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปหรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม, หนังสือมอบอำนาจ, คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา (ป.ส.17) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแแห่งชาติ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กำหนดบริเวณพื้นที่ในส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.19) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) (ป.ส.20) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) (ป.ส.21) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.22) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขออนุญาตเข้ากระทำเพื่อประโยชน์การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.24) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หนังสืออนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.26) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.27) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.28) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.29) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.30) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.31) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น (ป.ส.32) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.2552-2554) เพื่อการจัดทำงบประมาณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือมาตราฐานการให้บริการข้อข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของกรมป่าไม้ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือการการใช้งานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรสมป่าไม้ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (โดย สำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด