คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบอำนวจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลและบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด