แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกรายกิจกรรม วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมจัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่า วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมบำรุงรักษาป่า วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมจัดการพื้นที่แนวเขตป่า วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรคียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมอำนวยการงานบริหารกลาง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมอำนวยการงานตรวจสอบภายใน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมการบริการประชาชน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมปเ้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมวิจัยประยุกต์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Ruler of Origin (ROO) ตามกฎ AEC วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดินป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าสกุลเพื่อการอนุรักษ์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการพื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมจัดทำแผนที่และแนวเขตป่าไม้ในระบบภูมิสารสนเทศ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติลงในระวางแผนที่ มาตราส่วน 1:4,000 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการป่าไม้ด้านการป้องกันรักษาป่า วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการป่าไม้ด้านงานเพาะชำกล้าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมกราคม 2561) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมีนาคม 2561) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนเมษายน 2561) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด